A

Administrationsverktyg

Vi har idag tre administrationsverktyg: Manager, Web Admin (under avveckling) och Django Admin. Administrationsverktygen används för att hantera alla inställningar, användare etc. i vår plattform. I dagsläget använder vi främst Web Admin och Django Admin, medan våra kunder främst använder Web Admin och Manager.

Agent

Agent är ett samlingsord för antingen en individ, en juridisk person eller en användargrupp som kan “agera” på något vis i vårt system. Exempelvis är det en agent som är författare till ett inlägg i Flödet, och agenten kan då antingen vara en person, ett företag eller en användargrupp.

API

Application Programming Interface är ett gränssnitt mellan en applikation och vårt backend. APIet gör det möjligt att överföra data mellan olika plattformar. För våra kunder innebär det en enklare administration eftersom de kan göra en ändring i en applikation som sedan synkas via ett API.

Applikation

Applikation, ofta förkortat app är en typ av datorprogram som fyller ett direkt syfte för användaren. Vi har webbapplikationer som Django Admin, Web Admin och Tmpl Manager samt  mobila applikationer för iOS/Android. En applikation kan också vara en mindre isolerad del av en funktion i vårt back-end som exempelvis Tjänster.

AWS

Amazon Web Services, ofta förkortat AWS är där vi lagrar all vår data och driftsätter alla våra applikationer på ett säkert och skalbart sätt.

B

Back-end

Back-end, även backend, är en serverapplikation som tillhandahåller APIer till våra applikationer. I detta system ligger logiken för Tmpls samtliga applikationer, exempelvis roller och rättigheter.

Bibliotek

En funktion i appen som samlar dokument, bilder och/eller filmer. Omnämns ibland som ”Dokument” eller ”Bopärm”.

Blocker

En blocker är en issue som blockar en annan issue. Ett beroende finns mellan dessa som hindrar fortsatt utveckling.

Building (deprecated)

Building ersätts av community. När vi enbart hanterade bostadsfastigheter användes begreppet building för t ex en bostadsrättsförening. När vi nu anpassat vår plattform för att kunna hantera både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter använder vi istället termen community.

C

Community

En eller flera adresser kan knytas ihop till ett community vars användare har tillgång till samma funktioner och innehåll i plattformen.

Community Manager

Administratör för ett eller flera communities.

Cover

Första sektionen på en webbsida. Kan t ex innehålla en bild och en rubrik.

D

Databas

En databas är där all vår systeminformation lagras. Ligger i tjänsten RDS hos AWS.

Delning

En funktion för delning och bokning av gemensamma och privata resurser. Omnämns ibland som ”Resurser”

Deploya

Att lansera en release eller funktion, eller lägga upp på en utvecklings/testmiljö. Exempelmening: “Deploya 5.2.0 till production”.

E

Endpoint

Ett API består av ett antal så kallade endpoints. Varje endpoint har en unik webbadress, exempelvis skulle en endpoint för att hämta ut användaren med id X kunna se ut så här: “http://example.com/users/X”

Entrédisplay

Som komplement till appen erbjuder Tmpl entrédisplayer (mjukvara och hårdvara) med tillhörande ram. Entrédisplayen visar användarregister, kollektivtrafik från närliggande hållplatser, veckans väder och valda delar av kommunikationsflödet i appen. På entrédisplayen finns också möjlighet för användarna att boka gemensamma resurser.

Epic (Jira)

Epic är en samling av stories som alla tillhör samma krav. En epic bör ej hållas större än nästkommande release.

F

FastAPI

Sveriges Allmännytta har tillsammans med 23 allmännyttiga kommunala bostadsföretag inom ramen för BoIT-projektet arbetat med att utveckla ett öppet API för fastighetssektorn. Det heter fastAPI.

Figma

Figma är verktyget som gör det möjligt för oss att samarbeta kring UX och UI online och i realtid. Vi kan skapa prototyper för testning och presentationer för våra kunder på ett sätt som vi tidigare inte hade möjlighet till. Läs mer om Figma.

Flöde

En funktion där användare bl a kan kommunicera, bjuda in till events eller köpa och sälja saker

Formulär

Ett dokument eller en webbsida med fördefinierade men ej ifyllda fält. Till exempel beställningsformuläret i Tmpls Tjänster.

Front-end

Front-end, även frontend, är ett användargränssnitt som är riktat till användaren. Vi har web-frontend som Django Admin, Web Admin och Tmpl Manager samt mobil-frontend som iOS och Android. Se även applikation.

G

Grid

Grid är den yta i våra klienter som innehåller alla grid-items som i sin tur länkar till olika funktioner.

Grid Item

Ett grid-item är en länkning till en funktion. Ett grid-item placeras i vår grid som finns i våra olika klienter.

Grooming (Jira)

Innan en epic går till utveckling behöver den stämmas av med utvecklarna i syfte att kontrollera om det fattas några stories eller tasks för att kravet ska kunna utföras. Här estimerar man också tiden för varje issue.

H

Hotfix

En hotfix är något kodmässigt som behöver skickas ut i plattformen omedelbart. Det kan exempelvis vara ett resultat av en showstopper.

Hypotes

En hypotes är ett antagande om verkligheten. För oss betyder det att vi gör antaganden om hur vi kan förbättra vår plattform som sedan behöver testas i vår interna process. En hypotes kan likställas med det vi kallar för krav i Jira.

I

Initiative

En grupp av epics. Ett initiative kan pågå under en längre tid och är oftast väldigt omfattande.

Integrering

En integrering är en möjlighet för externa parter att överföra strukturerad data enligt ett överenskommet format till våra applikationer med hjälp av vårt API.

Interaktion

Samverkan och samspel. Inom IT syftar vi till hur användare och vårt system kan samverka samt hur andra system ska kunna samspela med vårt system.

Internal space number

I en bostadsfastighet: Kundens benämning/numrering av en yta

I en kommersiell fastighet: Namn på en yta

J

Jira

Jira är ett agilt projektledningsverktyg. All produktutveckling bryts ner i krav och genomarbetas efter prioriteringsordning.

K

Kanban (Jira)

Varje issue som skapas i Jira hamnar i ett Kanban Board. Det är ett visuellt verktyg man använder sig av för att veta vilka issues som behöver göras och med vilken prioritering. Projektledaren ansvarar för prioriteringen.

Konceptframtagning (Tjänster)

Process där nya affärsmodeller och verksamhetsområden tas fram tillsammans med en tjänsteleverantör. Det kan innebära en typ av digital kundresa eller en anpassad tjänst för Tmpls användare.

Kontakter

En funktion med kontakter som är relevanta för aktuellt community 

Krav (Jira)

Ett krav är en hypotes kring förbättringar av vår plattform. På tekniskt fackmannaspråk kallas all utveckling för krav oavsett om det ska implementeras eller inte. En samling av krav kallas för epic.

Kravbeställare

En kravbeställares uppgift är att skriva övergripande user stories så att vi får svar på frågorna: Vem, Vad och Varför?

”Som användare vill jag kunna skriva i en app för att kunna lära känna mina grannar bättre.

En kravbeställare bör i regel vara en person som har väldigt god kunskap om produkten och sin målgrupp. En kravbeställares uppgift är inte att bestämma hur det ska utvecklas.

Kravutredare (Jira)

För att kravbeställaren ska få maximal nytta behövs en person som bryter ner det beställaren säger i konkreta tekniska termer.

Kunderbjudande (Tjänster)

Anpassat mervärde för Tmpls användare med syfte att förenkla kundens vardag och/eller skapa ekonomiska förmåner.

L

Licensavtal

Avtal som reglerar rättigheten att bruka en viss produkt under en viss tid

LOI

Letter of intent, avsiktsförklaring som skrivs innan huvudavtal. Förklarar att ett samarbete ska ske inom en snar framtid.

M

Manager

Administrationsverktyg som idag huvudsakligen används av administratörer hos enskilda brf:er som använder Tmpl-appen. Under utveckling för att bli vårt primära administrationsverktyg.

Member of space

Medlem som tillhör en viss yta

Metadata

Information om data. Används för att beskriva innehållet och/eller strukturen för en viss datasamling.

Det kan t ex vara den information som behövs för att skapa ett skyltfönster, eller information om en app som läggs upp på App Store/Google Play.

N

NKI-undersökning

Undersökning för att få fram Nöjd Kund Index

P

Production

Production, även kallat Live, är den publika miljön som nås av våra användare. Se även utvecklingsmiljö.

Produkt

Vår produkt är en anpassningsbar plattform. Se Plattform.

PropTech

Property Technology

Python

Python är vårt primära programspråk, som används i vårt backend. Python har utvecklats till ett kraftfullt och samtidigt smidigt språk med stöd för flera olika programmeringsparadigm, bland annat objektorienterad och funktionell programmering.

Q

QA (Jira)

Quality Assurance är en kolumn i Jira där krav hamnar när det är redo för testning.

R

R&D

R&D, Research and Development, är vår möjlighet att samla visioner, tankar och idéer på ett ställe i Figma för att snabbt visualisera UX och UI och testa våra hypoteser på oss själva samt våra kunder.

Ramavtal

Ett avtal som ligger till grund för en generell överenskommelse

Rapportering

En funktion där användare enkelt kan rapportera något som behöver åtgärdas i hemmet, på kontoret, i fastigheten eller i området.

RDS

Amazon RDS, Relational Database Service, gör det lätt att hantera och skala en relationsdatabas i molnet.

RealEstateCore

RealEstateCore, REC, är en nomenklatur som gör det möjligt för fastigheter att bli en del av den smarta staden. Läs mer om RealEstateCore här.

Recurring Revenue

Återkommande intäkter från prenumerationstjänster eller tjänster/produkter med hög köpfrekvens.

Registreringskod

En kod som används av en Space Manager för registrering i appen

Reported

Rapporterade inlägg i Flödet

Roller

För användare av appen i en bostadsfastighet är rättigheterna i appen indelade i fem hierarkiskt uppbyggda roller där endast en roll kan bjuda in fler användare till appen. För användare i kommersiella fastigheter finns två roller. 

Administratörerna som använder administrationsverktyget är indelade i två roller: White Label Manager och Community Manager.

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av de olika rättigheterna i syfte att gå från dagens hierarkiska rollsystem till ett horisontellt system baserat på rättigheter med attribut.

S

Samsyn

Samsyn, även shared understanding, är när vi verkligen förstår varandras tankar och idéer. Det är vanligt att vi människor tänker i bilder som vi sedan försöker förklara i skrift. När en annan person sedan läser det finns det en överhängande risk att läsaren visualiserar något annat i sitt huvud. Vi tror att vi är överens, men egentligen är vi inte det. Genom att tillsammans externalisera våra tankar och idéer hjälper vi varandra att visualisera samma sak. Vi har samsyn.

Scoping (Jira)

Processen då kravutredaren bryter ner en epic i mindre bitar för att lättare få en översikt av vad som behövs göras. Detta görs tillsammans med kravbeställaren.

Showstopper

En kritisk bugg i systemet som måste hanteras omgående. Se även hotfix.

Skyltfönster (Tjänster)

Informationsvyn om en tjänsteleverantör i plattformen

Space

En yta, t ex en lägenhet eller ett kontor

Space Manager

Användare som är ansvarig för en yta, ett space

Space number

I en bostadsfastighet: Lantmäteriets lägenhetsnummer

I en kommersiell fastighet: Hyresvärdens benämning av en yta

SSO

Single Sign On (SSO) är en process för användarverifiering som innebär att användaren bara behöver logga in med användarnamn och lösenord en enda gång för att sedan få tillgång till flera olika program. Man blir inte längre ombedd att ange flera olika lösenord för olika datorer, system och program under och mellan specifika sessioner.

Stickiness

Något som leder till mer regelbunden användning.

Story (Jira)

Kallas också User Story. En story skrivs ur ett slutanvändarperspektiv för att ge en bättre förståelse för hur ett krav ska lösas. Inleds ofta med t ex ”Jag som app-användare vill…”. Ska skrivas med ett naturligt och vardagligt, icke-tekniskt språk. Läs gärna den här artikeln.

Sub-task (Jira)

Ett sätt för utvecklaren att bryta ner en task i ännu mindre bitar. Ingen skillnad från en task rent praktiskt.

Support

Tmpl ansvarar för support som berör mjukvarurelaterade frågor avseende app och administrationsverktyg. Tillsammans med partner ansvarar Tmpl också för support rörande hård- och mjukvarurelaterade frågor avseende entrédisplayerna. Frågor från användare som berör handhavande av en White Labelapp, administrationsverktyg och entrédisplayer besvaras i första hand av våra kunder, i andra hand av Tmpl. Detaljerad beskrivning av support återfinns i avtalen med våra kunder. 

Surveys

En undersökning som kan skickas ut i appen. T ex en NKI-undersökning

Swagger

Onlinedokumentation för vårt API. Denna dokumentation använder de systemutvecklare som vill integrera med vårt system för att veta hur deras applikation kan prata med vårt backend.

T

Taggar

Taggar används för att koppla ihop saker som inlägg, resurser med mera till ett community eller till valda användare. Taggarna används för att gruppera användare på flera olika sätt. Exempelvis kan mitt space både vara kopplat till community-taggen ’CommunityA’ och till postnummertaggen ’75327’. Det skulle innebära att alla inlägg som kopplats till någon av de taggarna dyker upp i mitt Flöde.

Task (Jira)

Ett sätt för utvecklare att bryta ner en story i mindre delar. Annars ingen skillnad från en story rent praktiskt men tasks är mer teknikorienterade.

Tjänstekatalog

Produkter och tjänster som kan beställas direkt i Tmpls plattform, order skickas vidare till aktuell tjänsteleverantör via e-mail.

Tjänstepartner

Systemleverantör som kräver någon form av integration, t.ex. SSO eller API. Aktörer som breddar Tmpl-plattformens funktionalitet med exempelvis bokningssystem eller e-signering. Tjänsteleverantörer kan med tiden bli tjänstepartners.

Tjänsteportal

Administrationsverktyget för Tjänster.

Tjänster

En funktion där företag erbjuder sina produkter och tjänster till förmånliga priser och/eller villkor.

Tmpla

[verb] Administration av sitt boende i syfte att uppnå en bättre livskvalitet.

U

UI

UI (user interface) eller användargränssnitt är det som gör våra klienter vackra och skapar emotionella värden. Det är här vi adderar branding och skapar stickiness till vårt UX.

Uppskalning

En kunds totala bestånd ansluts till Tmpl

Urvalsprinciper (Tjänster)

De principer som urvalsprocessen utgår ifrån. Innefattar bl a relevans, kundnytta, intäktspotential, digital kundresa m.m

Urvalsprocess (Tjänster)

Tillvägagångssättet för att välja ut lämpliga tjänsteleverantörer.

Utvecklingsmiljö

För att kunna testa förändringar och nya funktioner ordentligt innan de släpps publikt har vi olika utvecklings- och testmiljöer för vårt backend uppsatta. Dessa miljöer är separata kopior av hela backendsystemet som driftas på separata webbadresser.

UX

UX (user experience) eller användarupplevelse gör gränssnittet användbart och hjälper användaren att uppnå ett tydligt syfte/mål. Vi tar hjälp av intern- och extern feedback för att få till bra UX. Läs även om UI.

V

Versionsnummer

Major: Varje release med ett större versionsnummer, t.ex 5.0.0, innehåller stora ingrepp i backend och kan göra gamla klienter inkompatibla

Minor: Tillägg av ny funktionalitet i appen eller UI-ändringar. T.ex. 5.2.0, 5.3.0

Patch: Buggfixning. T.ex. 5.2.1, 5.2.2

W

Web Admin

Administrationsverktyg (under avveckling) som i dagsläget används av både oss och våra kunder för att hantera inställningar, användare etc. i plattformen. Se även Administrationsverktyg.

Webblänkning (Tjänster)

En HTML-länk i skyltfönstret där användaren slussas vidare till tjänsteleverantörens hemsida. Beställning och betalning sker på tjänsteleverantörens hemsida.

White Label

White labeling innebär att en basprodukt (t ex Tmpl-plattformen) anpassas efter en kunds varumärke och grafiska profil.