Användarvillkor för Tmpl
Senast ändrad 2021-09-01

 1. Bakgrund

  Tmpl Solutions AB, org.nr 559079-9341, med adress Villavägen 7, 752 36 Uppsala (”Tmpl”) erbjuder hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och liknande bolag digitala lösningar som bland annat förenklar kommunikation och administration (”Tjänsten”).

 2. Villkor för användning

  1. Dessa användarvillkor (“Villkoren”) informerar dig (“Användaren”/ “du”) om vad som gäller för din användning av Tjänsten. Villkoren gäller när du laddar ned, installerar, och/eller använder Tjänsten. Villkoren gäller även för till Tjänsten relaterade tjänster såsom tilläggstjänster, support och kommunikation. För undvikande av tvivel, samtliga tjänster som Tmpl erbjuder och som du kan få tillgång till genom Tjänsten benämns gemensamt för ”Tjänsten”.
  2. Genom att du skapar ett användarkonto och använder Tjänsten godkänner du Villkoren samt intygar att du har läst Tmpls integritetspolicy. Om du inte godkänner Villkoren kan du tyvärr inte använda Tjänsten.
  3. Den senaste versionen av Villkoren finns publicerade på Tmpls hemsida. När Tmpl fortsätter att uppdatera och utveckla Tjänsten kommer Villkoren att uppdateras och ändras. Tmpl förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Villkoren när som helst. Eventuella uppdateringar kommer att meddelas via Tmpls hemsida och i mobilapplikationen. Om ändringar görs i Tjänsten som negativt påverkar dina rättigheter, och som kräver ett aktivt val från dig, kommer Tmpl att informera dig med ett korrekt meddelande enligt kraven i tillämplig lag. När Villkoren uppdateras visas det senaste uppdateringsdatumet högst upp i Villkoren. Villkoren träder i kraft automatiskt för alla befintliga användare på publiceringsdatumet. Din fortsatta användning av Tjänsten från det datumet kommer att omfattas av de nya villkoren.
  4. Tmpl ger dig härmed en begränsad, världsomfattande, icke-exklusiv, ej överlåtbar och återkallelig licens att ladda ned och använda Tjänsten för ditt personliga bruk i enlighet med Villkoren.
  5. För närvarande tillhandahåller Tmpl Tjänsten gratis, men kan komma att ändra prissättningen och introducera tilläggstjänster som kan vara förenade med kostnader.
  6. Tmpl avser att hålla Tjänsten tillgänglig alla dagar om året. Tmpl förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avbryta, uppdatera och/eller avsluta funktioner i Tjänsten inklusive – men inte begränsat till – funktionalitet, funktioner och visuellt uttryck, oavsett om förvarning om detta sker till dig eller inte, samt att i övrigt utföra underhållsarbete avseende Tjänsten. Allt nytt innehåll som lanseras i Tjänsten omfattas av Villkoren. Tmpls utövande av ovan nämnda rättigheter ger inte dig rätt att kräva någon ersättning av Tmpl.
 3. Användarkonto

  1. För att kunna använda Tjänsten måste du registrera dig för ett personligt användarkonto. När du skapar ditt användarkonto blir du ombedd att skicka in viss information om dig själv som kommer att användas för att tillhandahålla dig Tjänsten.
  2. Du intygar att all registreringsinformation som du tillhandahåller är korrekt och aktuell. Tmpl kan, efter eget gottfinnande, vägra att ge dig ett användarnamn som efterliknar någon annan, skyddas av varumärke eller annan lag eller är kränkande.
  3. Din rätt att få åtkomst till Tjänsten är personlig och kan inte överföras till en annan person. Du får endast använda Tjänsten för lagliga ändamål. Tmpl förbehåller sig rätten att stänga av din åtkomst till Tjänsten om det strider mot Villkoren. Denna avstängning är inte den enda möjligheten för Tmpl att vidta åtgärder mot dig. Tmpl ansvarar inte för förlust eller skada till följd av brott mot Villkoren.
  4. För undvikande av tvivel, Tmpl förbehåller sig även rätten att, utan anledning a) radera, stänga av och/eller ändra ditt konto, b) stänga av och/eller säga upp ditt konto och tillgång till Tjänsten, och/eller c) återställa och/eller ändra innehåll i ditt konto.
  5. För undvikande av tvivel, Tmpl förbehåller sig även rätten att, utan anledning
   • radera, stänga av och/eller ändra ditt konto,
   • stänga av och/eller säga upp ditt konto och tillgång till Tjänsten, och/eller
   • återställa och/eller ändra innehåll i ditt konto.
  6. Du kan när som helst sluta att använda Tjänsten.
 4. Användarbeteende

  1. Du intygar att du kommer att använda Tjänsten i enlighet med Villkoren samt tillämplig lagstiftning. Du är ansvarig för och intygar härmed att:
   • Du ansvarar för all din användning av Tjänsten och för att personlig och användarspecifik information, såsom t.ex. inloggningsuppgifter och lösenord, som kan användas för åtkomst till Tjänsten, förvaras på ett tryggt sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig person. Om du misstänker att någon obehörig person fått tillgång till sådan information eller att Tjänsten på annat sätt missbrukas, ska du omedelbart ändra ditt lösenord och kontakta Tmpl.
   • Du inte kommer att, och inte heller kommer låta någon annan för din räkning, (i) skapa och sprida kopior av Tjänsten, (ii) försöka att kopiera, mångfaldiga, ändra, återskapa, ta isär, överföra eller översätta Tjänsten, eller (iii) skapa härledda verk av Tjänsten av något slag.
  2. Du har rätt att använda den information och det innehåll som du delar med dig av i Tjänsten.
 5. Behandling av personuppgifter

  1. Genom att registrera dig som användare av Tjänsten, kommer du bli ombedd att lämna personlig information om dig själv, t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress för att ta emot och använda produkter och tjänster i Tjänsten. Genom att ange dina uppgifter gör du det möjligt för Tmpl att tillhandahålla tjänster eller använda de efterfrågade produkterna. När du lämnar personlig information kommer Tmpl att behandla informationen i enlighet med Tmpls integritetspolicy.
 6. Äganderätt

  1. All design och information som finns i Tjänsten tillhör Tmpl eller Tmpls licensgivare. Alla varumärken, upphovsrätt, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter av något slag i Tjänsten tillsammans med underliggande programkod ägs antingen direkt av Tmpl eller genom Tmpls licensgivare.
  2. I Tjänsten kan du ladda upp, skicka in, lagra och skicka eller ta emot innehåll. Du behåller den immateriella äganderätten som du har till det innehållet. Det som tillhör dig fortsätter alltså att tillhöra dig.
  3. När du överför, skickar in, lagrar och skickar eller tar emot innehåll till eller via Tjänsten ger du ändå Tmpl (och Tmpls samarbetspartners) en global licens att använda, lagra, spara, återge, ändra, skapa härledda verk (exempelvis översättningar, anpassningar eller modifieringar som Tmpl gör så att ditt innehåll fungerar bättre med Tmpls tjänster), kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet. Rättigheterna som du beviljar i licensen gäller endast i syfte att driva, marknadsföra och förbättra Tjänsten och tillhörande tjänster, samt utveckla nya tjänster. Denna licens fortsätter att gälla även om du upphör att använda Tjänsten och tillhörande tjänster. I vissa tjänster är det möjligt att komma åt och ta bort innehåll som har skickats till Tjänsten. I en del av Tmpls tjänster finns det också villkor eller inställningar som begränsar Tmpls användning av innehåll som skickas till tjänsterna. Se till att du innehar alla nödvändiga rättigheter för att bevilja Tmpl denna licens för innehåll som du skickar till Tmpls tjänster.
 7. Tjänsten tillhandahålls som den är

  1. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och Tmpl ger inte någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, med undantag av vad som uttryckligen framgår av Villkoren. För det fall Tjänsten på något sätt är behäftad med fel eller brist vid viss tidpunkt kommer Tmpl att efter bästa förmåga åtgärda felet eller bristen. Tmpl ansvarar dock inte för tekniska fel, eller maskinvaru- eller mjukvarufel i Tjänsten. Tmpl ansvarar inte heller för förlorade eller otillgängliga nätverksanslutningar, störningar hos webbhotellet eller frånkopplingar från ditt konto, och garanterar inte att Tjänsten kommer att möta dina krav eller förväntningar.
  2. Du accepterar att Tmpl inte kan hållas ansvarig eller är ersättningsskyldig om du drabbas av en direkt eller indirekt skada eller förlust som orsakas genom, eller i samband med, användning av Tjänsten om sådan skada inte orsakats på grund av att Tmpl har agerat vårdslöst och Tmpl samtidigt kan åläggas ansvar för den aktuella skadan i enlighet med Villkoren eller tvingande tillämplig svensk lag.
  3. Tmpl reserverar sig möjligheten att när som helst utveckla, ändra, stänga av, upphöra med att tillhandahålla Tjänsten utan att i förväg meddela dig efter Tmpls eget gottfinnande, eller om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du intygar att du inte kommer hålla Tmpl ansvarig för sådan ändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.
  4. Vissa delar av Tjänsten kan vara integrerade med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter i syfte att göra inloggning, ta del av innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för dig (t.ex. Facebook och Google). Dessa tredjepartsapplikationer kan ha egna användarvillkor och integritetspolicyer och din användning av dessa tredjepartsapplikationer styrs av sådana villkor och integritetspolicyer. Du accepterar att Tmpl inte står bakom och inte ansvarar för funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som du eventuellt genomför med tillhandahållaren av sådana tredjepartsapplikationer.
 8. Övrigt

  1. Villkoren ska regleras av svensk lag utan hänsyn till lagvalskonflikter.
  2. Om någon bestämmelse i Villkoren ogiltigförklaras av en behörig domstol, ska den bestämmelsen begränsas till det minsta nödvändiga och de återstående bestämmelserna kommer att förbli i full kraft och effekt.
  3. Tmpl har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren och integritetspolicy till andra företag inom samma grupp av företag. Tmpl förbehåller sig rätten att överföra din information, ditt konto och dina personuppgifter till en ny part efter en sammanslagning av Tmpls verksamhet genom ett aktieköp eller överföring av Tmpls verksamhet. En tredje part som förvärvar Tmpls verksamhet ska respektera de åtaganden som du gjort i Villkoren. Du godkänner att Tmpl kan göra det under förutsättning att överföringen inte påtagligt försämrar dina rättigheter.