Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

Tmpls Policy för Tillåten Användning

Denna sida är tillämplig på de tjänster som tillhandahålls under varumärket Tmpl.

Din användning av Tjänsten omfattas av denna policy för tillåten användning. Om det visar sig att du bryter mot våra policyer när som helst, vilket bestäms av Tmpl efter eget gottfinnande, kan vi varna dig eller stänga eller avsluta ditt konto. Observera att vi kan ändra denna policy när som helst, och enligt dessa villkor är det ditt ansvar att hålla dig uppdaterad med och följa de villkor som anges här.

Senast uppdaterad: 2020-03-10

1. Kundens åtaganden

1.1 Kunden är ansvarig för att dess auktoriserade användare följer parternas avtal, dokumentationen och eventuella tilläggsbeställningar och ska:

 • vara medveten om att Kunden förser Tmpl med information, material, innehåll och personuppgifter på egen risk. Kunden ska ha säkerhetskopierat data innan den överförs till Tjänsten och innan den levereras till Tmpl, och Kunden ska inte radera något av dess innehåll i Tjänsten innan det överförs från Tjänsten till egna system.
 • vara ansvarig för riktigheten, kvaliteten och lagligheten hos Kunddata, inklusive personuppgifter, på vilket sätt som Kunden har förvärvat personuppgifter, Kundens användning av personuppgifter med Tjänsten, och samverkan mellan tredjeparts tjänster som Kunden använder med Tjänster eller innehåll,
 • använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att förebygga obehörig tillgång eller användning av Tjänsten och innehåll och att meddela Tmpl omedelbart om sådan obehörig tillgång eller användning sker,
 • använda Tjänster och innehåll enbart i enlighet med parternas avtal, dessa villkor, dokumentationen och de riktlinjer som Tmpl har försett Kunden med, tilläggsbeställning och tillämplig lag och regleringar, och
 • följa de villkor tredjeparts tjänster med vilka Kunden använder Tjänster eller Innehåll. All användning av Kunden eller Användare som sker i strid med det följande som enligt Tmpl hotar att försämra säkerheten, integriteten och tillgängligheten hos Tmpls Tjänster, kan resultera i Tmpls omedelbara avbrott av Tjänsten, dock ska Tmpl använda kommersiellt rimliga ansträngningar i situationen meddela Kunden om avbrottet och ge denne en möjlighet att åtgärda sådana överträdelser och hot innan ett sådant avbrott sker.

1.2 Kunden är ansvarig för Användarnas utelämnanden. Kunden ska hantera all Kunddata, information om en fastighet, lokal eller boende, och annan information som används för att få åtkomst till Tjänsten på ett sätt som förebygger obehörig tillgång eller användning därav.

1.3 Kunden ger Tmpl och dess dotterbolag en global, evig, oåterkallelig, royalty-fri licens att använda och införliva i egna tjänster, förslag, förbättringsförfrågningar, rekommendationer, korrigeringar eller annan feedback som Kunden eller dess Användare tillhandahåller i fråga om driften av Tmpls eller dess dotterbolags Tjänster.

2. Förbjudet innehåll

2.1 Innehållet som visas eller behandlas genom Tjänsten eller andra webbsajter genom användning av Tjänsten ska inte innehålla följande innehåll:

 • Innehåll som gör intrång i tredje parts rättighet (t.ex. upphovsrätt) enligt tillämplig lag;
 • Överdrivet profant innehåll;
 • Hat-relaterat eller våldsamt innehåll;
 • Innehåll som förespråkar rasism eller etnisk intolerans;
 • Innehåll som syftar till att förespråka eller främja datorhackning eller liknande;
 • Hasardspel;
 • Annan illegal verksamhet, inkluderat, men inte begränsat till, illegal export av kontrollerade substanser och av illegal mjukvara;
 • Läkemedelsutrustning som syftar till att tillverka, använda eller dölja narkotika;
 • Nätfiske;
 • Skadligt innehåll, skadlig kod och virus etc.;
 • Övrigt material, produkter eller tjänster som strider mot, eller som uppmuntrar beteende som skulle strida mot strafflagstiftning, annan tillämplig lag eller tredje parts rättigheter.
3 Förbjuden användning

3.1 I enlighet med de begränsade rättigheter som Kund ges här i, förbehåller sig Tmpl och dess dotterbolag, licensgivare och innehållsleverantörer alla sina rättigheter och intressen i och till Tjänsten, innehåll och dokumentation, eventuellt härlett arbete därav, inklusive alla sina relaterade immateriella rättigheter som kommer att tillhöra Tmpls, dess dotterbolag och licensgivares exklusiva ensamrätt. Kunden är inte berättigad till några rättigheter än vad som uttryckligen framkommer i parternas avtal. Kunden ska inte tillåta tillgång till och användning av Tjänsten av någon annan än Kundens auktoriserade användare.

3.2 Kunden ska inte, och ska förmå sina användare att inte:

 • Göra någon Tjänst eller innehåll tillgängligt för någon annan än Kunden eller dess auktoriserade användare, eller använda någon Tjänst eller innehåll till förmån för någon annan än Kunden eller dess dotterbolag, om inte annat uttryckligen har meddelats i tilläggsbeställning eller parternas avtal.
 • Sälja, återförsälja, licensiera, vidarelicensiera, distribuera, tillgängliggöra, låna eller hyra ut Tjänst eller innehåll eller på något annat sätt exploatera Tjänsten för något obehörigt kommersiellt syfte,
 • Använda en Tjänst eller en tredjepartstjänst för att lagra eller överföra intrångsgörande, ärekränkande eller annars olagligt eller skadeståndsgrundande material, eller att lagra eller överföra material som gör intrång i tredjemans integritet, eller att skicka, ladda upp, distribuera, sprida eller erbjuda att göra samma sak med avseende på olagligt, ärekränkande, trakasserande, missbrukande, bedrägligt, intrångsgörande, obscent eller på annat sätt stötande innehåll,
 • Använda Tjänsten eller tredjepartstjänst för att lagra eller överföra skadlig kod,
 • Störa eller blanda sig i integriteten eller prestandan hos Tjänst eller tredjepartsinformation som finns i den,
 • Försöka få obehörig åtkomst till Tjänst eller innehåll eller dess relaterade system eller nätverk,
 • Tillåta direkt eller indirekt tillgång till eller användning av en Tjänst eller innehåll på ett sätt som kringgår en avtalsenlig användningsbegränsning, eller använder Tjänster för att komma åt eller använda någon av Tmpls immateriella rättigheter, med undantag för vad som är tillåtet enligt detta Avtal, en tilläggsbeställning eller dokumentationen,
 • Modifiera, kopiera eller skapa härledda verk baserat på en Tjänst eller någon del, funktion, eller användargränssnitt därav,
 • Kunden får inte använda Tjänsten för att erbjuda tjänster åt tredje part utöver vad som tillåts enligt parternas avtal,
 • Kunden får inte återpublicera eller vidaredistribuera något innehåll eller material från Tjänsten
 • Genomföra marknadsföring genom s.k. spam,
 • Skicka e-mail till användare som har begärt att bli raderade från en e-maillista,
 • Imitera en annan person (med hjälp av en e-mailadress eller på annat sätt) eller på annat sätt felaktigt föreställa dig själv eller källan till ett e-mail,
 • Störa andra användares användning av Tjänsten
 • Använda Tjänsten i samband med peer-to-peer-fildelning;
 •  Visa innehåll på Tjänsten som är hatiskt, våldsrelaterat eller innehåller annat material, produkter eller tjänster som bryter mot eller uppmuntrar mot beteende som skulle bryta mot strafflag, annan tillämplig lag eller tredje parts rättigheter;
 • Bidra till ansvarslös distribution av samlingar eller sammanställningar av personuppgifter,
 • Kopiera innehåll i andra fall än vad som uttryckligen tillåts här, i en tilläggsbeställning eller i dokumentationen,
 • Rama in eller spegla någon del av Tjänst eller innehåll, annat än inramning på Kundens egna intranät eller på annat sätt för sina egna interna affärsändamål eller som tillåtet i dokumentationen,
 • Ta bort uppgifter om eller förändra immateriella rättigheter i Tjänsten.
 • Att utöver vad som tillåts enligt tillämplig lag, modifiera, anpassa, översätta, ta isär, återskapa (reverse engineer) eller dekompilera någon del av Tjänst, innehåll eller dokumentation eller att tillgå det för att (1) bygga en konkurrerande produkt eller tjänst, (2) bygga en produkt eller tjänst som använder liknande idéer, funktioner eller grafik som Tjänsten, (3) kopiera idéer, funktioner eller grafik hos Tjänsten, eller (4) avgöra om Tjänsten faller inom skyddsomfånget för ett patent,
 • Använda Tjänsten, eller något användargränssnitt som följer med Tjänsten, för att få tillgång till Tmpls produkter eller tjänster på ett sätt som bryter mot Villkoren eller andra villkor för användning av Tmpls produkter eller tjänster.
4. Kvot och Begränsningar

4.1 Begränsning av användare

Tjänster och innehåll är underkastade de användarbegränsningar som specificeras i parternas avtal och/eller tilläggsbeställning, som tillämpligt.

Tjänsten kan endast användas av Kundens auktoriserade användare, förutsatt att Kunden kan lägga till eller ta bort en bestämd namngiven användare med meddelande till Tmpl.

Om Kunden överskrider en kontraktuell användarbegränsning, kan Tmpl arbeta tillsammans med Kunden för att sträva efter att minska Kundens användning så att den följer den sagda begränsningen, eller

Om Kunden, trots Tmpls kommersiellt rimliga ansträngningar, är oförmögen eller ovillig att följa en kontraktuell användarbegränsning,

ska Kunden omedelbart genomföra en tilläggsbeställning för extra ytterligare mängder av tillämplig Tjänst eller innehåll på Tmpls begäran, och/eller betala eventuella fakturor för överskottsanvändning i enlighet med tillämplig fakturering och betalningsvillkor.