Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

Tmpl Essential Specifikation

Tmpl Essential är den smarta plattformen för boendet, kontoret och staden vi lever i anpassad för medelstora fastighetsbolag och hyresvärdar. Med Tmpl Essential kan ni varumärkesanpassa en egen app där era kunder får tillgång till alla Tmpls uppskattade funktioner.

Denna sida är tillämplig på tjänsten Tmpl Essential.

1. Funktionalitet

Tmpl tillhandahåller Kunden tjänsten Tmpl Essential som en tjänst bestående av en mobilapplikation anpassad efter Kundens varumärke, samt viss grundfunktionalitet (flöde, rapportera, boka, bibliotek och kontakter) och stöd för administration i en teknisk plattform (”Tjänsten”).

Tmpl är en tjänst där man tecknar en licens för tillgång till den tekniska plattformen och dess basfunktionalitet (mobilapp och webbaserat administrationsverktyg).

För information om Tmpl-plattformens uppbyggnad och Tmpls roadmap för framtida versioner av plattformen kontaktar våra kunder sin kontaktperson på Tmpl.

1.1 Mobil applikation – Tmpls frontend för hyresgäster, boende och lokalanvändare
Mobilappen består av en rad funktioner som syftar till att göra vardagen enklare, tryggare och mer hållbar:

Flöde
Ett kommunikationsflöde där våra kunder kan kommunicera med användare och där användare kan kommunicera med varandra. Den data som genereras här lagras och hanteras i Tmpls plattform och servrar och Tmpl tar alltid ett ”End-to-End” ansvar för denna SaaS-funktion.

Tjänster
En modul där kunder och externa företag kan erbjuda produkter och tjänster för att öka kundnytta. Administreras av Tmpl och våra kunder tillsammans, där Tmpl ytterst har bestämmanderätt över vilka produkter och tjänster som visas. Baserat på om Tjänsten är av s.k. Skyltfönster-typ, dvs att tjänsten bara visas upp men användaren länkas vidare till 3:e part för att handla, eller att användaren köper tjänsten genom Tmpls plattform blir detta en PaaS- eller SaaS-funktion.

Rapportering
Möjliggör för användare att på ett enkelt sätt göra en felanmälan genom att användardata skickas med ärendet till angiven e-postmottagare.

Bibliotek
En samling html-sidor, dokument, bilder och/eller filmer som kan användas för såväl företagsövergripande information som för fastighets- eller lägenhetsspecifik information.

Kontakter
Kontakter som är relevanta för hyresgästerna.

Delning
En funktion för bokning av gemensamma och privata resurser.

För användare av appen i en bostadsfastighet är rättigheterna i appen indelade i fem hierarkiskt uppbyggda roller där endast en roll kan bjuda in fler användare till appen. För specifikation gällande respektive rolls rättigheter kontaktar våra kunder sin kontaktperson på Tmpl. Tmpl lagrar och hanterar all login, registrering samt användare vilket gör detta till en del av Tmpls Saas-funktionalitet.

1.2 Entrédisplayen
Entrédisplayen visar användarregister, kollektivtrafik från närliggande hållplatser, veckans väder och valda delar av kommunikationsflödet i appen. På entrédisplayen finns också möjlighet för användarna att boka gemensamma resurser. Möjlighet till entrédisplay ges via offert.

Entrédisplayen består av hårdvara, dvs. själva skärmen, och tillhörande mjukvara utvecklad av Tmpl. Den kräver åtkomst till strömuttag samt internet via RJ45-kabel eller WiFi.

2. Användning

2.1 Administrationsverktyget
I administrationsverktyget kan våra kunder hantera sina communities/användargrupper. Genom att söka på ett community med tillhörande funktioner kan kunden skapa, redigera och radera innehåll kopplade till funktionerna. I administrationsverktyget kan kunden också kontrollera administratörers rättigheter.

Administratörerna som använder administrationsverktyget är indelade i två roller: White Label Manager, som kan hantera alla communities inom en White Label, och Community Manager, som kan hantera ett eller flera communities inom en White Label. För specifikation gällande respektive rolls rättigheter kontaktar våra kunder Tmpl.

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av de olika rollerna i syfte att gå från dagens hierarkiska rollsystem till ett horisontellt system baserat på rättigheter.

2.2 Egen app
Vi erbjuder er anpassning av frontend av vår mobilapplikation, en s.k. White Label-tjänst.

2.3 Energimätning
Möjlighet till monitorering av el- och vattenförbrukning mot offert, en förutsättning är att Infometric eller EcoGuard används.

3. Teknisk information

3.1 Vår plattform hostas idag med hjälp av Amazon Web Services (AWS) med nödvändiga säkerhetsskydd och backup-rutiner. Alla servrar finns inom Sverige för att leva upp till GDPR- riktlinjerna gällande personuppgifter.

3.2 Tmpl säkerställer att plattformen och mobilappar stödjer de officiella operativsystemsversioner som Apple och Google lanserar och officiellt stödjer.

3.3 Dessutom gör Tmpl kontinuerligt löpande uppdateringar av plattformen och kod i takt med att Tmpl lanserar nya funktioner eller rättar till eventuella fel.

3.4 Tmpls Tjänst bygger på öppna standarder och ramverk som t.ex.:

 • MySQL och Postgres som fundament för våra databaser och Python som programmeringsspråk
 • Django som ramverk för backend-utveckling,
 • OAuth2, REST (REC v3) och SOAP-api for autentisering och integrering,
 • Vue och React som ramverk för webbutveckling,
 • Xcode/Swift och AndroidStudio/Kotlin native apputveckling,
 • Jira, GitHub, Trello, TestFlight, Fabric, Flurry och Sentry för datainsamling, övervakning och bugghantering
4. Support

4.1 I samband med lanseringen av en White Label-app, administrations-verktyget och eventuell entrédisplay anordnar Tmpl ett utbildningstillfälle av dessa klienter. Utbildningen kan antingen ske genom ett fysiskt möte, onlinemöte och/eller manualer. Utbildningen ger våra kunder den grund som behövs för att kunna besvara handhavande frågor från användare.

4.2 Tmpl ansvarar för support som berör mjukvarurelaterade frågor avseende app och administrationsverktyg. Tillsammans med partner ansvarar Tmpl också för support rörande hård- och mjukvarurelaterade frågor avseende entrédisplayerna. Frågor från användare som berör handhavande av en White Label-app, administrationsverktyg och entrédisplayer besvaras i första hand av våra kunder, i andra hand av Tmpl.

4.3 Supporttjänster tillhandahålls enligt vid var tid gällande supportpolicy, tillgänglig på Tmpls webb.

5. Garantier och friskrivningar

5.1 Tmpl garanterar, beaktat de villkor och begränsningar som följer, från och med Avtalad Startdag (“Garantiperioden”), att:

 • Tjänsten i allt väsentligt kommer att överensstämma med angivna specifikationer i dokumentationen och Tmpls säkerhetsstandarder såsom de har specificerats i Tmpls dokumentation och Tmpls nuvarande informationssäkerhetspolicy och garanterar att Tjänsten inte har sårbarheter av hög eller medium-hög risk enligt externa säkerhetsrevisioner som utförs årligen av välrenommerad tredje parts revisorer när installation, drift och användning sker i enlighet med dokumentation och Tmpls anvisningar, enligt de minimikrav som ställs på systemet, i parternas avtal och i dessa villkoren;
 • inte väsentligen försämra den övergripande säkerheten hos Tjänsten; och
 • inte väsentligen försämra den övergripande funktionen hos Tjänsten.

5.2 För brott mot denna garanti, är Kundens exklusiva påföljd att begära återbetalning enligt följande villkor. Om Avtalet sägs upp av Kunden i enlighet med villkoren för uppsägning, kommer Tmpl att återbetala Kunden eventuella förbetalda avgifter (dock inte Förvaltningsavgift som är icke återbetalningsbar) som täcker återstående löptid av samtliga tilläggsbeställningar efter Avtalets faktiska slutdag.

5.3 Tmpl garanterar och åtar sig att utföra sina förpliktelser enligt parternas avtal på fackmannamässigt vis, i enlighet med de allmänt rådande standarder och sedvanor för branschen och i enlighet med tillämplig lag och annan reglering; förutsatt att där en särskild standard eller kriterium för utförande är särskilt stadgat i parternas avtal, kommer denna garanti inte att försvaga den standarden eller kriteriet för utförandet.

5.4 Dessa begränsade garantier (pkt. 5.1 och pkt. 5.4) gäller endast förutsatt att Kunden:

 • skriftligen underrättar Tmpl om garantiöverträdelsen; och
 • till och med datum för underrättelsen, följer alla villkor i parternas avtal (inklusive betalning av samtliga förfallna avgifter och betalningar).

5.5 Oavsett om något annat står i parternas avtal, är den begränsade garantin inte tillämplig på problem som uppkommer till följd av eller som är relaterade till:

 • Tjänster, eller det medium i vilket de är tillhandahållna, som har ändrats eller förstörts av Kunden eller dennes företrädare;
 • drift eller användning av, eller annan aktivitet relaterad till, Tjänsten än de som har specificerats i dokumentation, inklusive inkorporering i Tjänsten av, eller kombination, drift eller användning av Tjänsten i eller med, teknik (inklusive mjukvara, hårdvara, firmware, system eller nätverk) eller tjänst som inte har specificerats för Kundens användning i dokumentationen, om inte annat uttryckligen har skriftligen har godkänts av Tmpl;
 • Kundens eller tredje parts vårdslöshet, uppsåtliga utnyttjande, felaktig tillämpning eller missbruk av Tjänsten, inklusive annan användning av Tjänsten än den som är specificerad i dokumentationen eller uttryckligen godkänd av Tmpl skriftligen;
 • Lagningar, ändringar och/eller ändringar utförda av annan än Tmpl, dess företrädare eller leverantörer, med eller utan godkännande;
 • drift av, eller tillgång till, Kundens, eller tredje parts, system eller nätverk, inklusive ändringar av konfigureringar, Kundens felaktiga underhåll eller fel i dess datasystem eller nätverk;
 • som tillämpligt, alla open-source komponenter, beta mjukvara, mjukvara som Tmpl tillgängliggör för test och demonstrations ändamål, tillfälliga mjukvarumoduler eller mjukvara för vilka Tmpl inte mottar en avgift eller annars tar betalt för;
 • Kundens brott mot väsentlig bestämmelse i parternas avtal; eller
 • andra omständigheter och orsaker som legat utanför Tmpls rimliga kontroll (inklusive onormal fysisk eller elektrisk stress).

5.6 Rättelse
Om Tmpl bryter mot den begränsade garantin, har Tmpl rätt att endast göra sitt bästa för att, på egen bekostnad, efter eget val, antingen:

 • rätta och avhjälpa Tjänsten;
 • ersätta Tjänsten med en funktionellt sett likvärdig mjukvara (som kommer vara det som utgör Tjänsten framöver); eller
 • säga upp parternas avtal och omgående återbetala Kunden, på en pro rata basis, den del av ersättningar (dock ej årlig Förvaltningsavgift som inte är återbetalningsbar) som har betalats i förskott av Kunden för återstående löptid i den mån det hade återstått om inte uppsägning skett.

5.7 Om Tmpl inte åtgärdar ett garantibrott eller säger upp parternas avtal enligt villkoren för uppsägning inom nittio (90) dagar efter att Tmpl har mottagit en skriftlig underrättelse om ett sådant brott, har Kunden rätt att säga upp Avtalet. Tmpl ska omgående återbetala Kunden, på en pro rata basis, den del av ersättningar (dock ej årlig Förvaltningsavgift som inte är återbetalningsbar) som har betalats i förskott av Kunden för återstående löptid i den mån det hade återstått om inte uppsägning skett.

6. Tillgänglighet och säkerhet

6.1 Det är av yttersta vikt för oss att utveckla vår plattform baserat på öppna standarder och att hosta plattformen i en säker, GDPR-efterlevande, snabb, och skalbar miljö. Om detta efterlevs så är det lättare att ansluta externa lösningar och skala plattformen vid behov.

6.2 För mer information, se vår Tmpl Tillgänglighets- och säkerhets-dokumentation på vår webb.